top of page

TWO NOW

Utforskande dans i en historisk miljö

Bild Two Now, till facebook, Lisa Larsdotter Petersson.jpg

Foto: Lisa Larsdotter Petersson

Välkommen till soloföreställningar där dans, röst och språk presenteras i andan av ett nu.
Historia och magi sitter redan i väggarna när dansare och scenkonstnärer Aloun Marchal och Lisa Larsdotter Petersson bjuder in till ögonblicklig komposition i ett av Göteborgs äldsta hus, Kronhuset.
Energi, rytm och individuellt temperament skapar unika skeenden när originella scenrum och artistens särprägel strålar samman.

 

Lisa och Aloun har sedan en tid haft möjlighet till arbete och träning i Kronhusets olika rumsligheter. Här har de mött och lärt känna litegrann av husets ande genom både dess fysiska uppenbarelse jämte ljudande väggar och golv. Artisterna har intresse för scenkonstformen improvisation och engagerar sig också för att presentera konsten i annorlunda miljö där platsen utmanar och kan komma att bli medskapare till framförandet.

 

Lisa Larsdotter Petersson är scen och bild -konstnär, boende i Göteborg.
I sina solon tar hon avstamp i både det oförutsägbara och det uppenbara. Här bjuds ofta både humor och allvar i en mix av rörelse/dans, ljudande och ordkaskad.

Jämte föreställning arbetar hon också med att driva multidisciplinära scenkonstprojekt som exempelvis VARIA Improvisationsfestival 2004-2021 och genom utställningsverksamhet.
www.lisalarsdotterpetersson.se

 

Aloun Marchal  är improvisatör, dansare och koreograf baserad i Göteborg.
Aloun bestämde sig för att börja dansa professionellt när han förstod att tänkande inte var tillräckligt. För tillfället kände han att han inte kunde uppleva något utan att namnge det och automatiskt försöka förstå det. På något sätt som en vandrare som inte kan ta ögonen från kartan. Sedan dess har han fascinerats av processen att göra mening.
Alouns improvisationer formas ofta efter hans skarpa känsla för rytm.

https://www.alounmarchal.com/

 

Two Now  hade sin premiär 28 oktober 2021 på Kronhuset Kreativ Arena, Göteborg.
www.kronhusetkreativarena.se

----------------------------------------------------------------------------------------

 


Welcome to solo performances where dance, voice and language are presented in the spirit of presens. History and magic are already in the walls when dancers and performance artists Aloun Marchal and Lisa Larsdotter Petersson offer instant composition in one of Gothenburg's oldest houses, Kronhuset.
Energy, rhythm and individual temperament create unique events when original stage spaces and the artist's distinctiveness radiate together.

 

Lisa and Aloun have for some time had the opportunity to work and train in Kronhuset's different spaces. Here they have met and gotten to know a little of the spirit of the house through both its physical revelation as well as sounding walls and floors. The artists have an interest in the performing arts form improvisation and are also involved in presenting the art in a different environment where the place challenges and may become co-creators of the performance.

 

Lisa Larsdotter Petersson is a performance and visual artist, living in Gothenburg.
In her solos, she takes her starting point in both the unpredictable and the obvious. Here, both humor and seriousness are often offered in a mix of movement/dance, sound and cascade of words. In addition to performance, she also works with running multidisciplinary performing arts projects such as VARIA Improvisation Festival 2004-2021 and through exhibition activities.
www.lisalarsdotterpetersson.se  

 

Aloun Marchal  is an improviser, dancer and choreographer, based in Gothenburg.
Aloun decided to start dancing professionally when he understood that thinking wasn't enough. At this moment, he felt he wasn't able to experience anything without naming it and automatically trying to understand it. Somehow like a wanderer unable to take his eyes away from the map. Since then he is fascinated by the process of making sense. Aloun's improvisations are often shaped after his sharp sense of rhythm.

https://www.alounmarchal.com/

 


 

Two Now had its premiere 28 oktober 2021 at Kronhuset Kreativ Arena, Gothenburg.
www.kronhusetkreativarena.se

Medverkande

Lisa Larsdotter Petersson

Aloun Marchal

Spelplats
Kronhuset Kreativ Arena

 Kronhusgatan 1D

Göteborg.

Med stöd av

Kulturrådet

Göteborg stad

 I samverkan med

Possibilitas

Kronhuset Kreativ Arena

 

TILL STARTSIDA
bottom of page